سرمد سرویس

این نرم افزار ثبت مدارس و دانش آموزان را به تعداد نامحدود پشتیبانی می کند.مدیران مدارس می توانند اطلاعات مدرسه خود را در این سامانه ثبت نمایند و پس از تایید اطلاعات و قبول مفاد قرارداد فی مابین از سوی مدیر سامانه به عنوان مدرسه تایید شده فعالیت خود را آغاز نمایند.از قابلیت هایی که این سیستم برای مدارس ارائه می نماید میتوان به ثبت مکان سوار و پیاده شدن دانش آموزان بر روی نقشه ، مشخص نمودن مسیر سرویس ، چیدمان دانش آموزان در سرویس ،نمایش مکان سفیران و دانش آموزان به صورت آنلاین روی نقشه ،مشاهده غیبت و تاخیر سفیران و دانش آموزان اشاره کرد. علاوه براین مدارس می توانند براساس قوانین و توافقات بین مدارس ، پیمانکاران و اولیاء دانش آموزان مبالغ دریافتی و پرداختی خود را روی سامانه مشاهده نمایند و همچنین برای مبالغ پرداختی تخفیف و یا جریمه ثبت نمایتمامی کاربران اعم از اولیاء دانش آموزان و مدیران مدارس می توانند تاریخچه تراکنش های خود را روی سامانه مشاهده نمایند.امروزه با افزایش جمعیت شهرنشینی و افزایش والدین شاغل ، مسیر رفت و آمد دانش آموزان به یکی از دغدغه های بزرگ والدین بدل گشته است.

سرمد سرویس

این نرم افزار ثبت مدارس و دانش آموزان را به تعداد نامحدود پشتیبانی می کند.مدیران مدارس می توانند اطلاعات مدرسه خود را در این سامانه ثبت نمایند و پس از تایید اطلاعات و قبول مفاد قرارداد فی مابین از سوی مدیر سامانه به عنوان مدرسه تایید شده فعالیت خود را آغاز نمایند.از قابلیت هایی که این سیستم برای مدارس ارائه می نماید میتوان به ثبت مکان سوار و پیاده شدن دانش آموزان بر روی نقشه ، مشخص نمودن مسیر سرویس ، چیدمان دانش آموزان در سرویس ،نمایش مکان سفیران و دانش آموزان به صورت آنلاین روی نقشه ،مشاهده غیبت و تاخیر سفیران و دانش آموزان اشاره کرد. علاوه براین مدارس می توانند براساس قوانین و توافقات بین مدارس ، پیمانکاران و اولیاء دانش آموزان مبالغ دریافتی و پرداختی خود را روی سامانه مشاهده نمایند و همچنین برای مبالغ پرداختی تخفیف و یا جریمه ثبت نمایتمامی کاربران اعم از اولیاء دانش آموزان و مدیران مدارس می توانند تاریخچه تراکنش های خود را روی سامانه مشاهده نمایند.امروزه با افزایش جمعیت شهرنشینی و افزایش والدین شاغل ، مسیر رفت و آمد دانش آموزان به یکی از دغدغه های بزرگ والدین بدل گشته است.